Föreningen Fanzingos Stadgar

antagna 8 maj 2012

§1 Föreningens namn är Föreningen Fanzingo.

§2 Föreningens syfte är att skapa praktiska och ekonomiska möjligheter för unga skapare och berättare inom film, TV, radio, scen och andra former av kultur och media att förverkliga sina idéer samt utbildning och därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall också verka för de olika mediernas och uttrycksformernas  utveckling.

§3 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen är ideell.

§4 Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer.

§5 Om oklarhet gällande dessa stadgar uppstår skall styrelsen utse lämplig person att utreda oklarheten och presentera förslag till tolkning vid nästa årsmöte.

§6 För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (l) till och med elva (Il) krävs att likalydande beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.
För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragrafkrävs att förslaget antas med två tredjedels
(2/3) majoritet av årsmöte.

§7 Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan,  kan endast upptas till behandling av
årsmötet om förslag därom uttryckligen angivits i årsmöteskallelsen, eller om årsmötet enhälligt beslutar att uppta förslaget.

§8 Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av Årsmötet om förslag därom uttryckligen angivits i årsmöteskallelsen.

§9 Förslag om föreningens upplösande får endast behandlas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas ska framgå av kallelsen till årsmötet.

§10Vid föreningens upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå tillgångar skall gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med föreningens syfte.

§11 Vid upplösning utser årsmötet två (2) likvidatorer varav minst en (l) revisor.

Verksamhetsår och räkenskapsår:
§12Verksamhetsår samt räkenskapsår  för föreningen är kalenderår.

Medlemmar:

§13 För att antas som medlem krävs att personen anmält sig till föreningens medlemssystem och fått ett bekräftande svar samt tillhandahållits gällande stadgar.

§14Medlemskap beviljas av styrelsen.

§15 Medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan uteslutas av styrelsen.

Årsmöte:

§16 Årsmötet är föreningens  högsta beslutande organ.

§17 Ordinarie årsmöte skall hållas tidigast första (l) februari och senast trettioförsta  (31) maj, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§18 Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt  då kallelse utgått till medlemmarna  minst fyra (4) veckor
innan årsmötet.

§19 Kallelse till årsmöte utgår via e-post till den adress som medlemmen uppgivit. Handlingarna hålls tillgängliga i föreningens lokaler.

§20 Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Mötets beslutsmässighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två protokollsjusterare  och rösträknare
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Ekonomisk berättelse fur föregående verksamhetsår.
Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Fråga om ansvarsfrihet  för den avgående styrelsen
Val av styrelse
Val av valberedning
Val av revisorer
Verksamhetsledaren har ordet
Fastställande av medlemsavgift
Motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande.

§21 Varje medlem innehar en (l) röst på årsmötet. Röstning per post eller fullmakt är inte tillåten.

§22 Förslag till årsmötet som är styrelsen tillhanda senast 15 februari kan behandlas under årsmötet som en motion.

§23. Vid omröstning  på årsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har mötesordföranden en utslagsröst.

Extra årsmöte:

§24. Extra årsmöte får endast besluta i frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

§25. Om styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna så kräver, skall extra årsmöte utlysas av styrelsen eller revisorer.

§26. Extra årsmöte är beslutsmässigt  då kallelse utgått till medlemmarna  minst två (2) veckor innan extra årsmötet.
§27. Vid omröstning på extra årsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§28 Styrelsen har ansvar för verkställande av beslut och framtagande av budget och verksamhetsplan. Styrelsen har sitt säte i Botkyrka kommun.

§29. Styrelsen  utses av årsmötet och tillträder i omedelbar anslutning till årsmötets  avslutande.

§30. Styrelsen tillsätter och avsätter verksamhetsledningen

§31. Årsmötet utser en (l) föreningsordförande, lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter samt högst tre (3) suppleanter.

§32 Valbar till styrelsen  är föreningsmedlem bosatt i Sverige.

§33 Styrelsen utser alltid inom sig en (l) vice ordförande.

§34Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3), däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

§35. Vid omröstning i styrelsen fattas beslut med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.

§36 Styrelsen utser en firmatecknare, eller flera vid behov. Därutöver tecknar styrelsen i sin helhet firman.

§37 Revisorn granskar föreningens räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen skall finnas årsmötet skriftligen tillhanda.

§38 Årsmötet väljer minst en (l) revisor. Revisorer tillträder direkt efter årsmötets avslutande.
Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är invald i fiireningsstyrelsen.

§39 Valberedningens uppgift är att nominera komplett föreningsstyrelse, komplett valberedning och revisor. Nomineringar ska finnas årsmötet skriftligen tillhanda 48 timmar innan årsmötet. Man kan inte nominera styrelsemedlemmar under sittande årsmöte.

§40 Årsmötet väljer minst en (l) valberedare. Valberedare tillträder direkt efter årsmötet.

§41Valbar till valberedningen är föreningsmedlem bosatt i Sverige.

микрозайм онлайн микрозаймы онлайн на карту быстрые займы онлайн взять микрозайм микрозайм срочно взять займ онлайн на карту срочно взять кредит займы онлайн быстро быстрые микрозаймы онлайн займы онлайн на карту быстро микрозайм на карту быстрый займ на карту быстрый займ онлайн онлайн микрозаймы займы онлайн займ на карту